Suomen Osteopaattiliitto ry

Finlands Osteopatförening rf

Finnish Federation of Osteopaths:n säännöt 19.5.2011

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen osteopaattiliitto ry, ruotsiksi Finlands osteopatförbund rf, englanniksi Finnish federation of osteopaths

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on toimia osteopatian edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

järjestää jäsenilleen lähinnä kurssien ja konferenssien muodossa tapahtuvaa jatkokoulutusta, tiedottaa jäsenilleen osteopatian ja muun luontaishoidon sekä lääketieteen alalla tapahtuvasta kehityksestä, harjoittaa yleisölle suunnattua, osteopatiaa käsittelevää tiedotus- ja valistustoimintaa ja toimii jäsentensä parhaaksi valvomalla heidän ammatillisia etujaan ja kehittämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville, eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät luonnolliset henkilöt, joilla on Valviran myöntämä oikeus käyttää osteopaatti-nimikettä.

Yhdistyksen opiskelijajäseniksi pääsevät luonnolliset henkilöt, jotka ovat aloittaneet neljännen (4.) vuoden osteopatian opiskelut hallituksen hyväksymässä oppilaitoksessa. Opiskelijajäsenenä voi olla maksimissaan kolme vuotta.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät luonnolliset henkilöt sekä hallituksen hyväksymät rekisteröidyt yhdistykset.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut yhdistyksessä erityisen ansiokkaasti tai muuten huomattavasti edistänyt osteopatian kehittymistä ja leviämistä.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen aikaisempia puheenjohtajia.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 § Erottaminen

Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut.

6 § Jäsenten velvollisuudet

Jäsenten tulee työskennellä vakavasti eivätkä he saa käyttää ammattinimikettä tai hoitomuotoa, joka ei vastaa heidän koulutustaan tai kokemustaan.

Jäsenten tulee toiminnassaan noudattaa vastaanottoa, sairauden lajeja, hoitomuotoja ja mainontaa koskevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä. Laillistetun lääkärin hoitoa tarvitsevat asiakkaat on viipymättä ohjattava sellaiseen.

Jäsenten tulee pitää vastaanottonsa korkeatasoisina. Omaa vastaanottoa pitävillä jäsenillä tulee olla riittävät vakuutukset.

7 § Tilikausi

Tilikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1.1. ja päättyen 31.12.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous on toukokuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous

Vuosikokouksen lisäksi voi hallitus tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous tulee kutsua kokoon myös siinä tapauksessa, että vähintään 1/10-osa yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kutsut vuosikokoukseen tulee toimittaa jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti 30 päivää ennen kokousta ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen vastaavalla tavalla 20 päivää ennen kokousta.

9 § Asioiden esille ottaminen

Jäsenen, joka haluaa ottaa määrätyn asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, tulee jättää tieto asiasta kirjallisesti tai sähköisesti hallitukselle 35 päivää ennen kokousta ja ylimääräisen yhdistyksen kokouksen osalta 25 päivää ennen kokousta.

10 § Käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Valitaan hallituksen jäsenet 12 §:n mukaisesti ja heidän keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja

Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Hyväksytään seuraavan tilikauden talousarvio

Vahvistetaan jäsenmaksu

Vastuulautakunnan kertomus

Muut kokouskutsussa mainitut tai 9 §:n perusteella esille tuodut asiat

11 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia henkilövalinnoissa arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi 2 jäsentä, puheenjohtajan ollessa erovuorossa yksin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

13 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden pankki-, posti-, ym. juoksevissa asioissa jollekin yhdistyksen toimihenkilölle.

14 § Tilien ja hallinnon tarkastus

Hallituksen toimintaa valvomaan valitaan vuosikokouksessa yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittava ennen helmikuun loppua siten, että toiminnantarkastaja voi antaa kirjallisen toiminnantarkastuslausunnon ennen seuraavan maaliskuun 15. päivää.

15 § Jäsenmaksut

Kukin varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosikokouksessa seuraavaksi tilikaudeksi vahvistettavan jäsenmaksun. Jäsenmaksu voidaan määrätä eri suuruiseksi henkilö- ja yhdistysjäsenille. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

16 § Vastuulautakunta

Yhdistyksellä on hallituksen alaisuudessa vastuulautakunta, joka valvoo jäsenten etuja heidän ammatinharjoittamiseensa liittyvissä vastuu- ja syyllisyyskysymyksissä.

Vastuulautakuntaan kuuluu yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä lainopillinen asiantuntija, jonka lautakunta valitsee erikseen kutakin käsiteltävää asiaa varten.

Lautakunta voi käyttää asiantuntijoinaan osteopaatteja ja lääkäreitä, jotka ovat erityisen päteviä arvostelemaan kulloinkin käsiteltävänä olevia asioita.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi milloin on kyseessä hallitukselle tehtävä esitys yhdistyksen jäsenen erottamisesta, jolloin esityksen tekeminen edellyttää, että vähintään kolme lautakunnan jäsentä on sitä kannattanut.

17 § Vastuulautakunnan tehtävät

Vastuulautakunnan tehtävänä on:

Puolueettomasti selvittää ja tutkia yhdistyksen jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella asiat, jotka koskevat yhdistyksen sääntöjen rikkomista tai sen maineen loukkaamista, luotettavan kokemuksen vastaisesti suoritettuja hoitotoimenpiteitä ja muita sen kaltaisia, jäsenten ammatinharjoittamiseen liittyviä kysymyksiä, sekä antaa lausuntoja mainituista asioista.

Yhdistyksen jäseniä koskevissa vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksissä avustaa jäseniä neuvoin ja ohjein, sekä tarvittaessa ohjata jäsen lainopillisen avun piiriin. Muutenkin parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia jäsenten ammatillisista eduista.

Tehdä yhdistyksen hallitukselle esitys jäsenen erottamiseksi yhdistyksestä, kun jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai jättänyt täyttämättä sääntömukaiset velvollisuutensa.

Lautakunnan tulee vuosittain antaa yhdistyksen vuosikokoukselle kertomus kuluneen vuoden toiminnastaan.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.